Årsmøte

        Protokoll årsmøte

 

 

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE

Protokoll fra årsmøte i Moss og Rygge danseklubb( Rhythm ), 19.04.15.

 

Sak 1.   Godkjenne de stemmeberettigede

Det var 12 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet.

Følgende hadde ordet i saken: Anette Boge,

Vedtak: De stemmeberettigede medlemmene ble godkjent.

 

Sak 2.   Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Innkalling, saksliste og forretningsorden godjent.

 

Innstilling:

Forslag til forretningsorden:

  1. Årsmøtet ledes av Anette Boge
  2. Protokollen føres av Rannveig Haarsaker
  3. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering.
  4. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.
  5. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall stemmer for og imot.

 

Vedtak:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Fremlagte forslag på forretningsorden ble godkjent.

 

 

Sak 3.   Valg av ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Innstilling: ordstyrer Anette Boge, referent Rannveig Haarsaker

Vedtak:

Som ordstyrer ble Anette Boge enstemmig valgt.

Som referent ble Rannveig Haarsaker enstemmig valgt.

Til å underskrive protokollen ble Karianne Birch Andresen og Nina Cronsteen, enstemmig valgt.

 

Sak 4.  Idrettslagets årsberetning

Årsberetningen for 2014 (år) godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken: Anette Boge

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

 

Sak 5.   Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Følgende hadde ordet i saken Matilda Borginger

              Vedtak:

Enstemmig vedtatt

Regnskap for 2014 er godkjent.

 

 

Sak 6.   Behandle forslag og saker

Sak A.

              Dato for juleforestilling

Innstilling: Eneste ledige dato er 19. desember.

Følgende hadde ordet i saken: Anette Boge

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

 

Sak B.

Oppstart høst 2015

Innstilling: Uke 35 med vikar for Geir Gundersen eller uke 39 med Geir fra start.

               Vedtak: Uke 35 er enstemmig vedtatt.

 

               Sak C.

               Kommunikasjon- vurdering.

               Innstilling: Fungerer kommunikasjonen bra? 

               Vedtak: Kommunikasjon fungerer bra, enstemmig vedtatt.

              

               Sak D.

               Kostholds kurs.

Innstilling: Vil foreldrene ha kostholds kurs for barna sine?

               Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 7.   Fastsette medlemskontingent

Innstilling: 75,-

 

Medlemskontingenten for 2015 fastsettes til 75 kr.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

 

Sak 8.   Vedta idrettslagets budsjett

              Budsjett for 2015 godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken Matilda Borginger, Christer Jahren

 

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

 

Sak 10. Valg

Vedtak:

Enstemmig valgt:

Kaja Rise Horntvedt og Tiril Birch Andresen ble valgt til elev representanter

Karianne Birch Andresen ble valgt til styremedlem.

 

Vedtak:

Christer Jahren ble valgt til 2. revisor.

 

Vedtak:

Nina Cronsteen ble valgt til valgkomite

`Therese Kristoffersen ble valgkomite